Disclaimer:

Privacyverklaring:

Algemene voorwaarden, versie 26/07/2017:

Opdrachtgever; de (toekomstige) opdrachtgever die bij ondertekening van de offerte van Genderness, Gendertalent, Genderflex of Genderclinic (hierna Genderness en de bij haar aangesloten organisaties) de overeengekomen levering van producten en/of diensten bestelt. Onder opdrachtgever wordt verstaan iedere persoon die aan Genderness en de bij haar aangesloten organisaties een opdracht wil geven of verstrekken met het oog op het adviseren of verlenen van aanverwante diensten, of die met Genderness en de bij haar aangesloten organisaties een overeenkomst van een andere aard wil aangaan of sluiten. Opdrachtnemer; partij die zich verbindt tot het leveren van het in de offerte beschreven product, het uitpakken van de door de klant ontvangen offerte en het retourneren van de orderbevestiging. In deze algemene voorwaarden wordt de opdrachtnemer Genderness en de bij haar aangesloten organisaties genoemd. Bevestiging van de opdracht; schriftelijke aanvaarding van de offerte zonder wijzigingen door GenderTalent waarin het door GenderTalent te leveren product en/of dienst wordt beschreven. Offerte; het aanbod tot het aangaan van een overeenkomst, uitgebracht door Genderness en de bij haar aangesloten organisaties aan de contractant. Product en dienst: het uitvoeren van analyses, diagnoses, indicaties van oplossingen, alsmede de registratie en activiteiten voor de toepassing ervan, zoals beschreven in deze documenten. Overeenkomst: alle afspraken die gemaakt zijn zoals verwoord in de algemene levering, offerte en andere in de offerte genoemde aanverwante afspraken met betrekking tot het te leveren product. Eindgebruiker: de natuurlijke persoon of het individu dat gebruik maakt van de producten en/of diensten. Genderness, die handelt onder de merken (en rechtsvormen) Genderness, Gendertalent, Genderflex en Genderclinic en de Catharina Anastasia Foundation, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder respectievelijk de nummers 72079754, 72416696, 72079770, 72079762 en 66336007. Genderness website: de website Genderness.com of een andere website die Genderness aangeeft. Website Gendertalent: de website Gendertalent.com of een andere website die door Gendertalent Genderflex wordt gespecificeerd: de website Genderflex.com of een andere website die door Genderflex wordt gespecificeerd. Genderclinic website: de Genderclinic.com website of een andere website met een Genderclinic adres. Werkdagen: maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur, met uitzondering van erkende feestdagen in Nederland en door Genderness en haar aangesloten organisaties aangekondigde feestdagen.

  1. Iedere opdrachtgever en/of organisatie heeft het recht een klacht in te dienen met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden die voor of namens de presentator worden verricht. Elke medewerker van Genderness en de bij haar aangesloten organisaties heeft het recht om een klacht in te dienen over het gedrag van andere medewerkers van Genderness en de bij haar aangesloten organisaties. Degene die de klacht indient mag geen nadeel of belemmering ondervinden bij het indienen van de klacht. Genderness en de bij haar aangesloten organisaties zorgen ervoor dat de klacht op een gepaste en empathische manier wordt behandeld. Een schriftelijke klacht wordt ondertekend door degene die de klacht indient en bevat ten minste de volgende gegevens: de naam en het adres van de klager; de datum; een beschrijving van de klacht. Genderness en de bij haar aangesloten organisaties kunnen besluiten een schriftelijke klacht die niet voldoet aan het eerste lid niet in behandeling te nemen, mits de klager de gelegenheid heeft gehad de klacht binnen een redelijke termijn af te ronden. Hiertegen kan geen beroep worden aangetekend. De klacht hoeft niet in behandeling te worden genomen als het gaat om gedragingen en/of opmerkingen die meer dan een jaar voor de indiening van de klacht hebben plaatsgevonden. De klager kan te allen tijde een verzoek indienen om op de hoogte te worden gesteld van de stand van zaken van de procedure. GenderTalent zal binnen een redelijke termijn op dit verzoek reageren.

Alle afspraken zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend en kunnen elektronisch (via de internetsites van Genderness en de bij haar aangesloten organisaties) worden aangevraagd. Genderness en de bij haar aangesloten organisaties zijn pas verplicht de opdracht uit te voeren nadat zij deze schriftelijk hebben bevestigd. Door ondertekening van de offerte aanvaardt de klant alle rechten die aan de cessionaris worden toegekend, vermeld in de offerte en de overeenkomsten/documenten die in de offerte worden vermeld. Nieuwe (gepubliceerde) documenten worden beschouwd als doorlopende overeenkomsten. Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, gebaseerd op een nacalculatie. Daarom dienen de tijd en de prijsramingen als richtsnoer. De werkelijk door Genderness en de bij haar aangesloten organisaties gewerkte uren en de werkelijk door Genderness en de bij haar aangesloten organisaties gemaakte kosten worden door de klant gefactureerd en gedebiteerd. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat er geen verplichting tot levering van een deel van de opgegeven prijs voor het geheel. Alle door Genderness en de bij haar aangesloten organisaties opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, verpakkings-, koeriers- en verzendkosten en/of andere belastingen, rechten of vergoedingen, inclusief onvoorziene externe kosten, op de goederen/diensten als zodanig, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de orderbevestiging. De in de offertes vermelde prijzen zijn slechts van toepassing op de op dat moment genoemde producten en/of diensten e.d. gedurende de geldigheidsduur van de offerte zoals vermeld in de offerte. Indien de opdrachtgever slechts voor een deel van het te vervaardigen werk modellen, kopieën, informatiedragers e.d. heeft ingeleverd, zijn Genderness en de bij haar aangesloten organisaties niet gebonden aan de voor het gehele werk opgegeven prijs, indien blijkt dat voor het deel van het werk waarvoor geen gegevens zijn ingeleverd naar verhouding meer middelen en/of mankracht nodig zijn dan voor het deel waarvoor gegevens zijn ingeleverd. Bij gebrek aan een opdracht behouden Genderness en de bij haar aangesloten organisaties zich het recht voor om de kosten van offerte, ontwerp, tekening en berekening of delen ervan in rekening te brengen. Genderness en de bij haar aangesloten organisaties behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om, ook zonder voorafgaande kennisgeving en na verzending van de orderbevestiging, de opgegeven prijzen te wijzigen; zo hebben Genderness en de bij haar aangesloten organisaties het recht om prijsstijgingen van grondstoffen, lonen, sociale lasten van de werkgever en/of andere arbeidsvoorwaarden, alsmede stijgingen van andere vergoedingen, lasten, heffingen en belastingen, alsmede wijzigingen in de wisselkoersen, die leiden tot hogere kosten voor Genderness en de bij haar aangesloten organisaties, door te berekenen aan de klant. Ten aanzien van alle aangeboden producten en/of diensten worden, naast hetgeen in de catalogi, brochures en offertes is aangegeven, kleine afwijkingen van de modellen, tekeningen, maten, afbeeldingen en/of beschrijvingen uit de catalogi, brochures en offertes voorbehouden. Wijzigingen die voortvloeien uit het feit dat de feitelijke uitvoering enigszins afwijkt (in kleur en vorm) van bovengenoemde modellen, afbeeldingen, tekeningen of afmetingen, maar die geen substantiële wijziging van de technische en esthetische uitvoering inhouden, verplichten Genderness en de bij haar aangesloten organisaties niet tot enige vergoeding en ontslaan de Opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst. Offertes, leveringen en ontwikkeling van niet-standaard producten en/of diensten, zijn gebaseerd op gegevens, zoals verstrekt door de klant en verwijzen enkel naar toepassingen en specificaties die schriftelijk door Genderness en de bij haar aangesloten organisaties worden vermeld en worden beschouwd als een verplichting om naar best vermogen te presteren. Alle kosten die volgens de regels van redelijkheid en billijkheid niet konden worden verantwoord bij het uitbrengen van een offerte, alsmede kosten die zijn ontstaan als gevolg van wijzigingen in de specificaties van de opdrachtgever tijdens de levering of ontwikkeling, of die kunnen ontstaan bij de uitvoering van de ontwikkelde producten en/of diensten, worden op basis van een nacalculatie bij de opdrachtgever in rekening gebracht. Overleg over functie en inhoud wordt bij voorkeur schriftelijk vastgelegd en voor akkoord ondertekend door de klant. Indien dergelijke rapporten niet worden ingediend, wordt de ontwikkeling op risico van de klant uitgevoerd.

Genderness en de bij haar aangesloten organisaties bepalen de manier waarop zij de taak uitvoeren en zijn niet verplicht om instructies van de klant op te volgen. Genderness en de bij haar aangesloten organisaties informeren de klant, via haar website of op verzoek, zoveel mogelijk over de wijze van uitvoering. Wijzigingen in de inhoud of uitvoering van een opdracht die de klant nog nodig heeft nadat de opdracht is geleverd, moeten door de klant tijdig en schriftelijk onder de aandacht van Genderness en de bij haar aangesloten organisaties worden gebracht. Het risico van de uitvoering van de wijziging wordt gedragen door de klant. Indien dergelijke wijzigingen leiden tot een situatie waarin de directeur en Genderness en de bij haar aangesloten organisaties het niet eens kunnen worden over de inhoud van de wijzigingen, behoudt GenderTalent zich het recht voor om, eenzijdig en zonder juridische gevolgen voor Genderness en de bij haar aangesloten organisaties, de overeenkomst onmiddellijk op te schorten of te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste één (1) kalendermaand, vermeerderd met een aantal maanden dat gelijk is aan het aantal dienstjaren, afgerond naar boven. Alle wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens de klant aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan die welke ten tijde van de offerte en/of opdrachtbevestiging in rekening zijn gebracht, zijn voor rekening van de klant. Indien de klant de gegeven opdracht schriftelijk geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij verplicht aan Genderness en de bij haar aangesloten organisaties alle kosten te vergoeden die in verband met de uitvoering van deze opdracht worden gemaakt (inclusief de kosten van ontwerp, tekening, berekening, voorbereiding, opslagprovisie, etc.). Indien Genderness en de bij haar aangesloten organisaties dit wensen, is de klant ook verplicht de winstderving en andere kosten en schade als gevolg van de betreffende annulering te vergoeden. Genderness en de bij haar aangesloten organisaties behouden zich het recht voor om meer werkzaamheden uit te voeren dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de opdrachtbevestiging en deze werkzaamheden aan de klant in rekening te brengen indien dit in het belang is van de klant en/of noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de noodzaak om deze aanvullende werkzaamheden uit te voeren. De duur van de bestelling staat vermeld in de documenten die bij de offerte zijn gevoegd en begint op het moment dat Genderness en de bij haar aangesloten organisaties de offerte aanvaarden. Wanneer een opdracht voor onbepaalde tijd wordt beëindigd, dient elke partij een opzegtermijn van ten minste drie maanden in acht te nemen, tenzij de overeenkomst nog geen zes maanden heeft geduurd, in welk geval geen opzegtermijn in acht behoeft te worden genomen. Opzegging geschiedt per aangetekende brief. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is gesloten, wordt geacht stilzwijgend te zijn verlengd voor dezelfde oorspronkelijk overeengekomen periode, indien de opdrachtgever niet binnen drie maanden voor het einde van de contractperiode per aangetekende brief de overeenkomst opzegt. In geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling of verzoek tot herschikking van de schuld van één der partijen, tenzij de curator of bewindvoerder kiest voor voortzetting van de overeenkomst en er direct voldoende zekerheid kan worden gesteld overeenkomstig de betaling van artikel 7 en de andere partij de voortzetting accepteert. Afgezien van de in deze algemene voorwaarden genoemde omstandigheden is een voorlopige beëindiging van een overeenkomst voor de opdrachtgever niet mogelijk. Alle leveringsvoorwaarden zijn in principe bij benadering en niet bindend. Indien het noodzakelijk is om een opdracht te bespoedigen, alsmede de aard of de inhoud van de werkzaamheden, zal de beschikbaarheid van personen en/of middelen, alsmede de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht door de klant en/of derden, op het overeengekomen tijdstip aan Genderness en de bij haar aangesloten organisaties worden geleverd. Indien ten gevolge van een laattijdige levering door de klant, de opdracht slechts tijdig kan worden uitgevoerd door het afroepen van de vreemdeling, overuren, expres-bestelling, etc., zijn Genderness en de bij haar aangesloten organisaties daartoe gerechtigd, zonder voorafgaand overleg met de klant, en zijn de eventuele kosten daarvan voor rekening van de klant. In het geval dat de klant te laat is met de levering, hebben Genderness en de bij haar aangesloten organisaties het recht om de datum van uitvoering van de bestelling uit te stellen en/of verder te bepalen. De klant moet de tijdige levering van de te verwerken personen en/of middelen en de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens controleren. Overschrijding van de levertijd ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en geeft hem niet het recht de overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen voor enige schade die mocht ontstaan als gevolg van niet-uitvoering van de opdracht, onjuiste of niet-tijdige uitvoering van de opdracht. Indien de opdrachtgever niet voldoet aan één van zijn verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst met Genderness en de aan haar gelieerde organisaties, heeft GenderTalent het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten en alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst vereist is, met behoud van zijn recht op schadevergoeding. Alles wat de opdrachtgever aan Genderness en de bij haar aangesloten organisaties verschuldigd is, is dan onmiddellijk opeisbaar. Genderness en de bij haar aangesloten organisaties hebben het recht de opdracht of delen daarvan uit te besteden aan derden die niet in dienst zijn van Genderness en de bij haar aangesloten organisaties, of door derden die niet in dienst zijn van Genderness en de bij haar aangesloten organisaties te laten uitvoeren, zonder voorafgaande kennisgeving of overleg met de opdrachtgever, indien dit naar het oordeel van Genderness en de bij haar aangesloten organisaties een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert. Indien Genderness en de aan haar gelieerde organisaties een opdracht als onderaannemer uitvoeren, heeft zij het recht – tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen – rechtstreeks contact op te nemen met de contractant over de uitvoering van de opdracht. Eventuele vertragingen of achterstanden komen niet ten laste van Genderness en de bij haar aangesloten organisaties, tenzij kan worden aangetoond dat deze door hun schuld zijn veroorzaakt, ondanks het feit dat de voortgang door overmacht van hun kant is vertraagd, is de klant verplicht de totale opgegeven prijs te betalen in verhouding tot het voltooide deel, alsmede de reeds gemaakte kosten voor de gehele opdracht. Genderness en de bij haar aangesloten organisaties hebben het recht om te eisen dat de opdracht zodanig wordt aangepast dat de uitvoering ervan mogelijk is. De klant is verantwoordelijk voor alle extra kosten die als gevolg van een dergelijke wijziging worden gemaakt.Storingen in het bedrijf als gevolg van overmacht (o.a. geld): oorlog, mobilisatie, rellen, terrorisme, overstromingen, scheepssluitingen en andere transportblokkades, stagnatie of beperking of stopzetting van leveringen door nutsbedrijven, gebrek aan brandstof, brand, machinebreuk en andere ongelukken, stakingen, uitsluitingen, acties van werknemersorganisaties, falen van de productie, acties van de overheid, falen van materieel van derden, natuurrampen, waterschade en soortgelijke gebeurtenissen, als gevolg van gebreken in de door de opdrachtgever of door de door de opdrachtgever ingeschakelde derden aangebrachte wijzigingen, al dan niet goedgekeurd en/of aanvaard door de opdrachtgever, in verband met de opdracht, als gevolg van het uitvallen van de producten en/of diensten door een gebrek in het door de opdrachtgever en/of derden geleverde en/of ondersteunde deelproduct en/of deeldienst, en de tijd die besteed is aan het herstel van de gebreken die een oorzaak zijn van het uitvallen, als gevolg van de uitvoering door de opdrachtnemer, voor hen of in hun opdracht, van noodzakelijke herstelwerkzaamheden, als gevolg of als gevolg van virussen, wormen, Trojaanse paarden en soortgelijke onregelmatigheden, als gevolg van gedwongen verhuizing van diensten en/of apparatuur, als gevolg van door Genderness en de bij haar aangesloten organisaties ingeroepen (nood)maatregelen, het niet leveren van noodzakelijke materialen en halffabrikaten aan Genderness en de bij haar aangesloten organisaties door derden en andere onvoorziene omstandigheden, Zelfs in het land van herkomst van de materialen en/of halffabrikaten, die de normale gang van zaken onderbreken en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken, ontslaan zij Genderness en de bij haar aangesloten organisaties van de nakoming van de overeengekomen termijn of de verplichting tot uitvoering, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of enige vergoeding van kosten, schade of rente kan doen gelden.

Na levering van het product zoals omschreven in de aanbieding, alsmede in alle daarmee samenhangende overeenkomsten die in de aanbieding worden genoemd, wordt een acceptatieprocedure op basis van een acceptatietest door de opdrachtgever gevolgd. De inhoud van de acceptatietest (die dan niet meer kan worden gewijzigd) dient door de opdrachtgever binnen de gestelde levertijd aan de opdrachtnemer ter beschikking te worden gesteld. de opdrachtgever heeft maximaal vijf (5) werkdagen na levering door Genderness en de bij haar aangesloten organisaties de tijd om de acceptatietest uit te voeren en op basis van deze acceptatietest schriftelijk commentaar te geven aan Genderness en de bij haar aangesloten organisaties. Indien er op enigerlei wijze en om enigerlei reden geen terugkoppeling plaatsvindt binnen de op de acceptatietest gestelde termijn, ongeacht of de klant deze al dan niet heeft uitgevoerd, wordt de opdracht geacht te zijn aanvaard. Klachten en gebreken die redelijkerwijs niet binnen de in het vorige artikel genoemde termijn konden worden ontdekt, dienen onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen acht (10) werkdagen na levering door de klant, aan Genderness en de bij haar aangesloten organisaties te worden gemeld, waarbij het gebruik zoveel mogelijk dient te worden beperkt. De Klant zal alle medewerking verlenen die Genderness en de bij haar aangesloten organisaties kunnen wensen voor het onderzoek van de klacht, inclusief het in de gelegenheid stellen van Genderness en de bij haar aangesloten organisaties om de kwaliteit en/of de kwantiteit van de levering ter plaatse te onderzoeken of te laten onderzoeken. Indien Genderness en de bij haar aangesloten organisaties een gebrek in de geleverde dienst als bewezen beschouwen, hebben zij de keuze om de gebrekkige dienst opnieuw gratis te leveren – voor zover nodig – of om de directeur een korting op de overeengekomen prijs toe te kennen. Genderness en de bij haar aangesloten organisaties zullen alles doen wat redelijkerwijs van hen kan worden verlangd om dergelijke gebreken te verhelpen door het corrigeren van fouten of het nemen van preventieve maatregelen. Dit is een verplichting naar beste vermogen. Genderness en de bij haar aangesloten organisaties garanderen echter geen ononderbroken en foutloze werking of dat alle gebreken kunnen worden verholpen door foutcorrectie of preventieve maatregelen, en in geval van producten en/of diensten die door derden worden geleverd door bemiddeling van Genderness en de bij haar aangesloten organisaties is de garantie van de leverancier van de geleverde producten en/of diensten geldig. Genderness en de bij haar aangesloten organisaties aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor gebreken, veroorzaakt of ontstaan door schuld of toedoen van de klant of derden, of door externe oorzaken. Indien het door Genderness en de aan haar gelieerde organisaties geleverde product en/of dienst wordt gewijzigd en/of gebruikt en/of onzorgvuldig of nalatig is gebruikt, of wordt gebruikt in strijd met de gebruiksaanwijzing van het geleverde product en/of dienst, of vanwege de ongeschiktheid van het geleverde product voor het doel waarvoor de klant het heeft aangeschaft, of in combinatie met onjuiste of defecte hard- en/of software en/of besturingssystemen die niet eerder door Genderness en de aan haar gelieerde organisaties zijn toegestaan, kan de klant geen aanspraak maken op enige garantie of schadevergoeding. Indien Genderness en de bij haar aangesloten organisaties ter voldoening aan hun garantieverplichting onderdelen van het product en/of de dienst vervangen, wordt/blijft de oude versie van het product en/of de dienst hun eigendom en moet deze door de klant aan Genderness en de bij haar aangesloten organisaties worden geretourneerd. De klant kan nooit aanspraak maken op ontbinding van een overeenkomst wegens klachten of gebreken, noch tijdens noch na de garantieperiode. Door ondertekening van het aanbod en de onderliggende algemene voorwaarden doet de klant uitdrukkelijk afstand van deze bevoegdheid. Gebreken in een deel van het geleverde product en/of dienst geven niet het recht om het geheel van de geleverde dienst te weigeren en/of de betalingsverplichting van de klant met betrekking tot die of andere activiteiten/leveringen niet op te schorten, noch geven zij de bevoegdheid om vorderingen met Genderness en de bij haar aangesloten organisaties te vereffenen. Genderness en de bij haar aangesloten organisaties zijn niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm en door welke oorzaak dan ook, anders dan als gevolg van opzet of grove nalatigheid, die door de klant moet worden bewezen en is slechts beperkt tot het bedrag van alle door de klant verschuldigde maandelijkse bedragen, met een maximum dat wordt berekend op basis van de periode van maximaal zes (6) maanden voorafgaand aan het incident dat de schade heeft veroorzaakt. Elke aansprakelijkheid van Genderness en de bij haar aangesloten organisaties die voortvloeit uit het verlenen van diensten uit hoofde van contracten of incidentele opdrachten, anders dan een opdracht als bedoeld in het vorige lid, is beperkt tot het bedrag dat voor de betreffende dienst in rekening wordt gebracht. Bovendien aanvaarden Genderness en de bij haar aangesloten organisaties geen enkele aansprakelijkheid voor bedrijfs- of gevolgschade als gevolg van tekortkomingen in de dienstverlening door Genderness en de bij haar aangesloten organisaties of hun bemiddeling. Genderness en de bij haar aangesloten organisaties zijn niet verantwoordelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, orderbevestigingen en/of brochures, noch voor de gevolgen daarvan. In geval van een verschil in interpretatie van offertes, orderbevestigingen of brochures wordt de interpretatie van Genderness en de bij haar aangesloten organisaties als bindend beschouwd. Genderness en de bij haar aangesloten organisaties zijn niet verantwoordelijk voor de daadwerkelijke inhoud van de door de klant toegevoegde producten en/of diensten; dit is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de klant. Hoewel Genderness en de bij haar aangesloten organisaties geen bewaarplicht hebben, verbindt zij zich ertoe de door de klant ter beschikking gestelde gegevens, documenten, tekeningen en ontwerpen, alsmede het haar toevertrouwde materiaal, zoals dia’s, videobanden, documenten en andere te reproduceren of op te nemen materialen, met de nodige zorgvuldigheid te bewaren. Genderness en de bij haar aangesloten organisaties zijn echter op geen enkele wijze verantwoordelijk voor verlies, vernietiging (door brand, diefstal of breuk e.d.) voor zover zij niet gedekt zijn door verzekering, verminking en eventuele aanwezigheid van virussen op (digitale) gegevensdragers die door Genderness en de bij haar aangesloten organisaties of de klant worden aangeleverd, of per e-mail of in gegevens- of computerprogramma’s die via het internet worden aangeleverd of opgehaald. De klant of door of namens de klant ingeschakelde derden zullen altijd controleren of de geleverde gegevensdragers, gegevens of computerprogramma’s correct, volledig en vrij van virussen zijn. De klant bewaart een kopie van alle door hem aangeleverde dossiers of verzekert deze op eigen risico. Indien gewenst kan de klant een kopie van alle digitale bestanden ontvangen, maar alleen als – en voor zover van toepassing – het auteursrecht volledig door de klant is verworven en betaald. De klant is verplicht Genderness en de bij haar aangesloten organisaties te vrijwaren en te vergoeden voor alle schadeclaims die derden tegen Genderness en de bij haar aangesloten organisaties kunnen indienen in verband met schade veroorzaakt door of namens de klant of in verband met de in artikel 5.5 vermelde zaken. Indien een opdracht tot levering of uitvoering van werkzaamheden wordt gegeven namens twee of meer natuurlijke of rechtspersonen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting. Genderness en de bij haar aangesloten organisaties geven advies naar beste weten en te goeder trouw, maar zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade die direct of indirect voortvloeit uit de inhoud van het advies dat zij geven. Genderness en de bij haar aangesloten organisaties zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van fouten of onvolkomenheden als gevolg van het verstrekken van onjuiste gegevens door de opdrachtgever en/of het niet produceren van gegevens die niet expliciet aan GenderTalent zijn gecommuniceerd of verstrekt. Medewerkers van Genderness en de bij haar aangesloten organisaties, of ondergeschikten en/of derden die door Genderness en de bij haar aangesloten organisaties zijn ingehuurd, zijn op geen enkele wijze aansprakelijk ten opzichte van de klant. Door aanvaarding van deze algemene voorwaarden ziet de klant uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk af van de mogelijkheid om de in dit hoofdstuk genoemde medewerkers, ondergeschikten, hulppersonen aansprakelijk te stellen voor schade die wordt veroorzaakt bij de uitvoering van werkzaamheden voor de klant.

Alle rechten van industriële of intellectuele aard, zoals auteursrechten, handelsmerken, handelsnamen en met betrekking tot de combinatie van tekst, gegevens, stilstaande of bewegende grafische beelden, geluidsopnamen en informatie in welke vorm dan ook, software, webapplicaties, offertes, rapporten, ontwerpen, werkwijzen, adviezen, enz, ontstaan of gebruikt worden door Genderness en de bij haar aangesloten organisaties. worden en blijven zowel tijdens de uitvoering van de opdracht als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend de onvervreemdbare (intellectuele) eigendom van Genderness en de bij haar aangesloten organisaties, dit alles ongeacht de deelname van de klant en/of derden aan de totstandkoming van de software, de systeemontwerpen, de werkwijze, het advies, enz. De uitoefening van deze rechten – met inbegrip van de bekendmaking of overdracht van gegevens – is uitdrukkelijk en uitsluitend voorbehouden aan Genderness en de bij haar aangesloten organisaties, zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden voor eigen gebruik voor zijn eindgebruikers die uitdrukkelijk in deze voorwaarden of anderszins voor een aantal eindgebruikers en/of plaatsen zijn toegekend, en voor het overige zal hij niet alle aan hem ter beschikking gestelde intellectuele eigendommen, al dan niet onderdeel van GenderTalent, dupliceren of daarvan kopieën maken of anderszins, al dan niet tegen vergoeding, of aan derden ter beschikking te stellen, of op een andere wijze te handelen of zich daarvan te onthouden, zodat derden hierover kunnen beschikken en zich ervan bewust zijn dat deze vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van GenderTalent en/of haar licentiehouders en/of derden bevatten zonder de uitdrukkelijke tussenkomst en schriftelijke toestemming van Genderness en de aan haar gelieerde organisaties. Genderness en de bij haar aangesloten organisaties kunnen aan die toestemming voorwaarden verbinden, waaronder de betaling van een geldelijke vergoeding. In geval van overtreding of inbreuk op intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in 6.1 en 6.2, is de Klant of Eindgebruiker verantwoordelijk voor het betalen van een onmiddellijk te betalen boete voor elke overtreding, vermeerderd met 10% van het bedrag van de boete per dag zolang de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Genderness en de bij haar aangesloten organisaties op volledige schadevergoeding. Het recht om een te leveren product en/of dienst te gebruiken – niettegenstaande de effectieve levering – gaat pas over op de Klant, indien de Klant aan alle volgende verplichtingen heeft voldaan in het kader van alle overeenkomsten die met Genderness en de bij haar aangesloten organisaties zijn aangegaan: de tegenprestatie(s) met betrekking tot de geleverde goederen; de tegenprestatie(s) met betrekking tot de door Genderness en de bij haar aangesloten organisaties verrichte of te verrichten diensten uit hoofde van de overeenkomst(en); eventuele aanspraken wegens schending van de opdrachtgever van de (enige) overeenkomst(en). In geval van laattijdige betaling hebben Genderness en de bij haar aangesloten organisaties het recht om het product en/of de dienst op te schorten. Op dat moment blijft de klant verplicht de eenmalige en periodieke kosten en lasten voor de duur van de overeenkomst te betalen. Genderness en de bij haar aangesloten organisaties hebben te allen tijde het recht om hun naam op het ontwerp te vermelden of te laten verwijderen, of om foto’s of andere afbeeldingen te maken van een project dat volgens het ontwerp is uitgevoerd, zowel extern als intern, en deze te reproduceren en te publiceren.

De betalingsverplichting van de klant gaat in en is dus verschuldigd op het moment van de orderbevestiging. Alle betalingen moeten binnen veertien (14) dagen na de datum van de factuur worden gedaan. De klant machtigt Genderness en de bij haar aangesloten organisaties om de in dit contract vermelde factuurbedragen automatisch van de rekening van de klant af te schrijven. De klant heeft de mogelijkheid om een reeds uitgevoerde inzameling binnen vijf (5) werkdagen te weigeren. Indien Genderness en de bij haar aangesloten organisaties een langere betalingstermijn overeenkomen dan vermeld in de factuur na de factuurdatum, of indien de factuur verkeerd is opgenomen, is de klant vanaf de vervaldatum van het factuurbedrag een rente verschuldigd over het factuurbedrag van 1,5% per maand of gedeelte van een maand; telkens na een periode van één jaar is de klant ook de voormelde rente over de op dat moment verschuldigde rente verschuldigd. Indien en voor zover de wettelijke rente hoger is dan hier genoemd, wordt de wettelijke rente berekend. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, inclusief administratiekosten, die Genderness en de bij haar aangesloten organisaties moeten maken om hun rechten te doen gelden, zijn, naast het bepaalde in 11.4, voor rekening van de klant. Deze kosten bedragen minimaal 15% van het betrokken bedrag met een minimum van 250,– per evenement. Genderness en de bij haar aangesloten organisaties zijn gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingstermijn, op eerste verzoek voldoende zekerheid voor betaling vooraf of tijdens de uitvoering van de overeenkomst te verlangen, ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn in lid 2 van dit hoofdstuk is bepaald. Genderness en de bij haar aangesloten organisaties kunnen (directe) betaling vooraf, betaling in termijnen, de overdracht van vorderingen aan derden, of dat de klant zekerheid stelt voor de betaling vóór de levering, terwijl tijdige betaling ondanks de overeengekomen betalingstermijn moet plaatsvinden, indien de opdracht langer dan een maand duurt, of indien het betreffende bedrag daartoe aanleiding geeft, of indien de opdracht in onderaanneming wordt uitgevoerd, of indien Genderness en de bij haar aangesloten organisaties daar aanleiding toe zien. Indien de klant in gebreke is of blijft met het nakomen van zijn contractuele verplichtingen, is de contractant gerechtigd zich eenzijdig te beroepen op de ontbinding van de tussen partijen gesloten overeenkomsten, waarbij alle resterende vorderingen uit de offerte en de gezamenlijke overeenkomsten onmiddellijk en volledig opeisbaar zijn. Genderness en de bij haar aangesloten organisaties zullen geen beroep doen op (buitengerechtelijke) ontbinding voordat de opdrachtgever een redelijke termijn heeft gekregen om hieraan te voldoen, tenzij dit op grond van de wet en/of de omstandigheden van het geval niet noodzakelijk is. Door aanvaarding van de Algemene Voorwaarden doet de opdrachtgever eenzijdig afstand van het recht om de tussen partijen gesloten overeenkomsten te ontbinden, alsmede van het recht om zijn contractuele verplichtingen op te schorten en/of het recht op schadevergoeding.

Op alle overeenkomsten en transacties van Genderness en de bij haar aangesloten organisaties is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Zaken en omstandigheden die niet in een overeenkomst zijn voorzien, zullen te zijner tijd worden besproken met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Opdrachtgever en opdrachtnemer verplichten zich om alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst en waarvoor zij zelf geen oplossing kunnen vinden, aan bemiddeling te onderwerpen. Elk van hen benoemt een bemiddelaar, en beiden benoemen een onafhankelijke derde bemiddelaar. Daarnaast komen de partijen overeen alles in het werk te stellen om met behulp van deze bemiddelaar tot een schikking te komen. Indien de in dit vierde lid bedoelde geschillen niet met behulp van de aangewezen bemiddelaar kunnen worden opgelost, zullen zij door de meest gerede partij uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht.

Klachten, versie 21/10/2017:

Klant; de (potentiële) klant die door ondertekening van de offerte van Genderness en de bij haar aangesloten organisaties de overeengekomen levering van producten en/of diensten bestelt. De Klant wordt gedefinieerd als elke persoon die aan Genderness en haar Verbonden Organisaties een opdracht voor advies of aanverwante diensten wenst te geven of te verstrekken, of die een overeenkomst van een andere aard met Genderness en haar Verbonden Organisaties wenst te sluiten of aan te gaan. Opdrachtnemer; partij die zich verbindt tot het leveren van het in de offerte beschreven product, door de door de klant ontvangen offerte uit te pakken en de orderbevestiging te retourneren. In deze algemene voorwaarden wordt de opdrachtnemer Genderness en de bij haar aangesloten organisaties genoemd. Bevestiging van de opdracht; schriftelijke aanvaarding van de offerte zonder wijzigingen door GenderTalent waarin het door GenderTalent te leveren product en/of dienst wordt beschreven. Offerte; het aanbod tot het aangaan van een overeenkomst, uitgebracht door Genderness en de bij haar aangesloten organisaties aan de contractant. Product en dienst: het uitvoeren van analyses, diagnoses, indicaties van oplossingen, alsmede de registratie en activiteiten voor de toepassing ervan, zoals beschreven in deze documenten. Overeenkomst: alle afspraken die gemaakt zijn zoals verwoord in de algemene levering, offerte en andere in de offerte genoemde aanverwante afspraken met betrekking tot het te leveren product. Eindgebruiker: de natuurlijke persoon of het individu dat gebruik maakt van de producten en/of diensten. Genderness, die handelt onder de merken (en rechtsvormen) Genderness, Gendertalent, Genderflex en Genderclinic en de Catharina Anastasia Foundation, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder respectievelijk de nummers 72079754, 72416696, 72079770, 72079762 en 66336007. Genderness website: de website Genderness.com of een andere website die Genderness aangeeft. Website Gendertalent: de website Gendertalent.com of een andere website die door Gendertalent Genderflex wordt gespecificeerd: de website Genderflex.com of een andere website die door Genderflex wordt gespecificeerd. Genderclinic website: de website Genderclinic.com of een andere website die Genderclinic aangeeft. Werkdagen: maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur, met uitzondering van erkende feestdagen in Nederland en door Genderness en haar aangesloten organisaties aangekondigde feestdagen.

Door het indienen van deze algemene voorwaarden bij het kantoor van de Kamer van Koophandel te Utrecht zijn alle voorgaande en/of afwijkende voorwaarden en bepalingen van Genderness en de bij haar aangesloten organisaties vervallen. De algemene voorwaarden zijn ook te vinden op de website van Genderness en de bij haar aangesloten organisaties. Indien een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of onafdwingbaar zou worden, blijven alle andere bepalingen van kracht. De partijen voeren onderhandelingen over een vervangende bepaling die de bedoeling van de nietige of vernietigde bepaling zo dicht mogelijk benadert. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten die gebaseerd zijn op overeenkomsten die oorspronkelijk zijn gesloten met Genderness en de bij haar aangesloten organisaties. Alle bestellingen, zowel bij de klant als bij agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, worden enkel uitgevoerd onder de volgende voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en schriftelijk bevestigd door Genderness en de bij haar aangesloten organisaties. Overeengekomen afwijkingen gelden nooit voor meer dan één opdracht, tenzij ze telkens schriftelijk worden bevestigd. Overeenkomsten met personeel van Genderness en de bij haar aangesloten organisaties zijn niet bindend voor Genderness en de bij haar aangesloten organisaties, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd door haar geautoriseerd personeel. Door ondertekening van de offerte worden de afspraken met de klant geacht te zijn gemaakt door een deskundig en bevoegd persoon binnen hun organisatie. De klant erkent de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op alle overeenkomsten van welke aard ook tussen de klant en de opdrachtnemer door het enkele feit van het plaatsen van een bestelling bij Genderness en de bij haar aangesloten organisaties. Een enkele verwijzing door de klant naar zijn eigen voorwaarden of naar een standaardclausule op het briefpapier van de klant of in de eigen voorwaarden van de klant met de exclusieve werking van deze voorwaarden is hiervoor niet voldoende. Partijen komen overeen de vertrouwelijke informatie van de andere partij niet te gebruiken of aan derden te verstrekken, tenzij dit voor de naleving van deze voorwaarden onvermijdelijk is en in overeenstemming is met de overige relevante bepalingen van deze voorwaarden en/of daarmee samenhangende overeenkomsten. De producten en/of diensten van GenderTalent, evenals de correspondentie en documentatie, worden door partijen beschouwd als vertrouwelijke informatie van Genderness en de bij haar aangesloten organisaties en worden als zodanig door de opdrachtgever erkend. De klant heeft niet het recht om zijn rechten die voortvloeien uit de overeenkomst over te dragen aan derden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Genderness en de bij haar aangesloten organisaties. De klant ontleent aan de overeenkomst slechts het recht om persoonlijk gebruik te maken van het aanbod zoals vermeld in de overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Alle communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan elektronisch plaatsvinden, tenzij in de algemene voorwaarden anders is bepaald. De door GenderTalent opgeslagen correspondentie dient als bewijs hiervan, tenzij de opdrachtgever het tegendeel bewijst. Elektronische correspondentie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij de ontvanger het tegendeel bewijst. Indien de correspondentie niet is ontvangen als gevolg van leveringsproblemen en/of toegankelijkheid van de elektronische postbus van de klant, is deze voor risico van de klant, ook al is de elektronische postbus bij een derde partij geplaatst. Genderness en de bij haar aangesloten organisaties zijn niet verplicht om een ontvangstbevestiging te sturen voor binnenkomende correspondentie. Genderness en de bij haar aangesloten organisaties zijn niet verantwoordelijk voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of oneigenlijke overdracht van bestellingen en mededelingen als gevolg van het gebruik van het internet of enig ander elektronisch communicatiemiddel in het verkeer tussen Genderness en de bij haar aangesloten organisaties en de klant. Het postadres voor schriftelijke (aangetekende) correspondentie is: Genderness en de bij haar aangesloten organisaties, Westersingel 21, 9718 CB Groningen.

  1. De supportmedewerker heeft de taak en verantwoordelijkheid om in overleg met de opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger en Genderness en de bij haar aangesloten organisaties: – op informele wijze tot een bevredigende oplossing te komen en/of; – de klager in zijn aanvraag te informeren en te adviseren over de mogelijkheden om een klacht in te dienen via het klachtenformulier; – te informeren over de werkwijze van de klachtenprocedure; – de opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger bij te staan bij het formuleren van de klacht; – de mogelijkheden om de klacht op te lossen zorgvuldig te onderzoeken.
  2. Bij de uitvoering van de taak heeft de supportmedewerker de bevoegdheid om alles te doen wat redelijkerwijs nodig is voor een goede begeleiding van het proces bij de behandeling van een klacht. Het ondersteunend personeel maakt afspraken met de klager over de vertrouwelijkheid van de gesprekken.
  3. De supportmedewerker dient onafhankelijk en onpartijdig te handelen ten opzichte van de klager en Genderness en de bij haar aangesloten organisaties, en voor zover de medewerker betrokken is bij de klacht. De supportmedewerker dient zich dan ook te onthouden van gedragingen op grond waarvan het vermoeden van (de schijn van) partijdigheid en/of niet-onafhankelijke arbeidsprestaties kan ontstaan.
  4. Indien de Support Medewerker betrokken is of is geweest bij een zaak waarop de klacht betrekking heeft, of door de omstandigheden van een individueel geval niet zelfstandig en onpartijdig kan functioneren, dient de Support Medewerker Genderness en de bij haar aangesloten organisaties hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Genderness en de bij haar aangesloten organisaties zorgen er dan voor dat er een andere supportmedewerker (plaatsvervanger) wordt aangesteld.
  5. Genderness en de bij haar aangesloten organisaties zorgen ervoor dat de supportmedewerker zijn werk zelfstandig kan doen en dat hij niet wordt benadeeld door de manier waarop het werk wordt gedaan.

De supportmedewerker heeft de taak en verantwoordelijkheid om de klant of diens vertegenwoordiger en Genderness en de bij haar aangesloten organisaties te raadplegen: – informeel tot een bevredigende oplossing te komen en/of; – de klager op zijn verzoek te informeren en te adviseren over de mogelijkheden om een klacht in te dienen via het klachtenformulier; – de klager te informeren over de werkwijze van de klachtenprocedure; – Talent of diens vertegenwoordiger te assisteren bij het formuleren van de klacht; – zorgvuldig de mogelijkheden te onderzoeken om tot een oplossing van de klacht te komen. Bij de uitvoering van de taak is de Support Officer bevoegd om bij de behandeling van een klacht alles te doen wat redelijkerwijs nodig is voor een goed toezicht op het proces. De supportmedewerker maakt afspraken met de klager over de vertrouwelijkheid van de gesprekken. Het ondersteunend personeelslid dient onafhankelijk en onpartijdig te handelen met de klager en Genderness en de bij haar aangesloten organisaties, alsmede met het personeelslid dat betrokken is bij de klacht. Daarom moet het ondersteunend personeelslid zich onthouden van elk gedrag dat kan leiden tot de verdenking van (de schijn van) partijdigheid en/of niet-onafhankelijkheid van de functie. Indien het ondersteunend personeelslid betrokken is of is geweest bij een zaak waarop de beschuldiging betrekking heeft, of door de omstandigheden in een individueel geval niet in staat is zelfstandig en onpartijdig de werkzaamheden uit te voeren, moet het ondersteunend personeelslid Genderness en de bij haar aangesloten organisaties zo snel mogelijk op de hoogte stellen. Genderness en de bij haar aangesloten organisaties zorgen er dan voor dat een ander ondersteunend personeelslid (plaatsvervanger) wordt aangesteld. Genderness en de bij haar aangesloten organisaties zorgen ervoor dat het ondersteunend personeelslid zijn of haar functie onafhankelijk kan uitoefenen en mogen hem of haar niet benadelen door de wijze waarop de functie wordt uitgeoefend

  1. In geval van ontevredenheid geeft de klager er de voorkeur aan eerst contact op te nemen met de werknemer of zijn of haar leidinggevende om tot een informele oplossing te komen. De klager krijgt de gelegenheid om de ontevredenheid te bespreken. Andere personen zullen bij deze discussie worden betrokken indien deze leidt tot het oplossen van het ongenoegen en de klager geen bezwaar maakt. Indien de discussie niet tot een bevredigende oplossing van het ongenoegen leidt, wordt de klager verwezen naar de Genderness Klachtenprocedure en de bij haar aangesloten organisaties. De klager wordt ook gewezen op de mogelijkheid om advies in te winnen bij de supportmedewerker (als de supportmedewerker niet al in de tabel staat). In onderling overleg proberen de supportmedewerker en de klager op informele wijze tot een bevredigende oplossing te komen. Indien het ongenoegen niet is weggenomen, kan de klager (of indien zich een situatie voordoet waarbij de klager zich niet rechtstreeks tot de medewerker richt (durft) te richten) zijn klacht kenbaar maken aan Genderness en de bij haar aangesloten organisaties of aan de ondersteunende medewerker waarmee Genderness en de bij haar aangesloten organisaties of de ondersteunende medewerker zijn verbonden. Door het indienen van een klacht kan de klager een beroep doen op de supportmedewerker. Deze ondersteuning bestaat uit het helpen van de supportmedewerker bij het indienen van de (mondelinge) klacht. De klacht moet schriftelijk worden ingediend bij Genderness en de bij haar aangesloten organisaties door middel van een gedateerd klachtenformulier. De datum waarop de klacht via het klachtenformulier bij Genderness en de bij haar aangesloten organisaties wordt ingediend en dus door Genderness en de bij haar aangesloten organisaties wordt ontvangen, wordt beschouwd als de datum van de formele start van de klachtenprocedure.

Na ontvangst van de schriftelijke klacht sturen Genderness en de bij haar aangesloten organisaties de klacht naar de supportmedewerker voor verdere afhandeling (indien deze nog niet heeft deelgenomen). De klager wordt niet-ontvankelijk verklaard indien: een klacht betrekking heeft op een ander ongenoegen dat niet is gedefinieerd in de definities van de Klachtenprocedure van Genderness en de bij haar aangesloten organisaties; – een klacht wordt ingediend door een andere persoon dan de kring van personen die op grond van artikel 1 van de Klachtenprocedure een klacht kunnen indienen. Indien de klager in zijn klacht niet ontvankelijk is, dienen de rijkswacht en de bij haar aangesloten organisaties dit schriftelijk te bevestigen aan de persoon die de klacht heeft ingediend. Indien de klacht betrekking heeft op andere personen dan Genderness en de bij haar aangesloten organisaties, draagt Genderness en de bij haar aangesloten organisaties er zorg voor dat de procedure wordt overgedragen aan de persoon wiens handelingen het voorwerp van de klacht zijn, tenzij de klager hiervoor geen toestemming heeft gegeven. De Support Staff neemt contact op met de klager om, in overleg met de klager, te bepalen wat de beste manier is om de klacht te behandelen. De klager ontvangt binnen 2 weken een schriftelijke bevestiging van de ingediende klacht. Deze bevestiging dient ten minste te omvatten: een korte beschrijving van de klacht (inclusief datum, plaats en bijzondere omstandigheden) de verdere afhandeling van de klacht en de periode waarin de klacht naar verwachting zal worden afgehandeld. Bij de behandeling van de klacht past de supportmedewerker beide kanten van het betoog toe, zodat de supportmedewerker ervoor zorgt dat als de klacht (deels) een medewerker betreft, de medewerker ook in de gelegenheid wordt gesteld om zijn of haar mening over de klacht te geven. De supportmedewerker houdt de klager en Genderness en de bij haar aangesloten organisaties schriftelijk op de hoogte van de voortgang van de klacht. De supportmedewerker probeert via bemiddeling tot een oplossing van de klacht te komen. De klacht wordt binnen 6 weken na ontvangst behandeld. Deze termijn kan onder opgave van redenen worden verlengd. De klager wordt schriftelijk en met opgave van redenen in kennis gesteld van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht, alsmede van het gevolg dat aan de klacht kan worden gegeven. Het besluit of de maatregel die naar aanleiding van de klacht wordt genomen en die relevant is voor de klager of het betrokken personeel, wordt aan hen meegedeeld zodra het besluit of de maatregel is genomen. GenderTalent gaat ervan uit dat de klager het eens is met de beslissing. De klacht moet worden ingediend binnen een redelijke termijn nadat de klager weet of redelijkerwijs had kunnen weten dat het gedrag van GenderTalent en de bij haar aangesloten organisaties zou kunnen leiden tot een klacht als bedoeld in de Klachtenprocedure. 4. De klager ontvangt de in lid 3 bedoelde brief zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken na de datum van indiening van de klacht bij Genderness en de bij haar aangesloten organisaties. Indien naar het oordeel van Genderness en de bij haar aangesloten organisaties het noodzakelijke zorgvuldige onderzoek van een klacht daartoe aanleiding geeft, kan de in het vorige lid genoemde termijn met maximaal vier weken worden verlengd. Indien het niet mogelijk blijkt om binnen de in dit artikel genoemde termijnen tot een oplossing van de klacht te komen, kunnen Genderness en de bij haar aangesloten organisaties de termijn zo lang verlengen als nodig is, mits de klager de verlenging schriftelijk heeft geaccepteerd. Indien de klacht niet naar tevredenheid van de klager is opgelost, bestaat de mogelijkheid om de klacht aan een derde partij voor te leggen. In het geval van het UWV is het UWV hiervoor het aanspreekpunt. Voor het overige wordt met GenderTalent verwezen naar het NOLOC of de Geschillencommissie.

Genderness en de bij haar aangesloten organisaties zijn verantwoordelijk voor het bekend maken van de regels aan het grote publiek, en aan Talent in het bijzonder, door ze onder andere te vermelden op hun eigen website en mondeling te wijzen op het bestaan van de Klachtenprocedure van de Genderness en de bij haar aangesloten organisaties in het geval van een klacht. Genderness en de bij haar aangesloten organisaties informeren medewerkers en anderen over de Genderness en de bij haar aangesloten organisaties Klachtenprocedure en vragen en ondersteunen hen om in overeenstemming daarmee te handelen. Personen die betrokken zijn bij de behandeling van een klacht zijn verplicht tot geheimhouding van de verkregen (persoons)gegevens waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is of redelijkerwijs geacht kan worden bekend te zijn. Dit betekent dat deze informatie niet aan derden kan worden verstrekt. Uitzonderingen op de vertrouwelijkheidsverplichting zijn toegestaan indien een rechtsregel, een definitieve rechterlijke beslissing of verplichtingen van de staat openbaarmaking vereisen.